Français POUR LE GÉOTOURISME au Géoparc de Khorat


Unité 2
Attractions du géoparc du district de Mueang Nakhon Ratchasima
แหล่งท่องเที่ยวจีโอพาร์คในอำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา

           Cette unité donne des informations sur les attractions du géoparc du district de Mueang Nakhon Ratchasima. Les attractions incluent le monument de Thao Suranaree, l'emblème de Nakhon Ratchasima, la porte de Chumphon, le musée de Korat, le musée du bois pétrifié, le site des fossiles de Ban Khok Sung et le sanctuaire de Panom Wan. Des informations spécifiques sur ces attractions, leurs histoires et leurs importances sont comprises dans cette unité. L’utilisation de la langue pour la présentation de ces attractions du géoparc est également expliquée.

           บทนี้นำเสนอเกี่ยวกับข้อมูลเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวจีโอพาร์คในอำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประกอบด้วยอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ซึ่งเป็นสถานที่หลักแห่งเมืองนครราราชสีมา ประตูชุมพล พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน แหล่งซากดึกดำบรรพ์โคกสูง ปราสาทหินพนมวัน มีการนำเสนอข้อมูลหลักเกี่ยวกับสถานที่เหล่านี้ รวมถึงประวัติศาสตร์ ความสำคัญ และภาษาที่ใช้ในการบรรยายสถานที่

Cours

1. Le monument de Thao Suranaree

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี


Mike

2. La porte de Chumphon


ประตูชุมพล


3. Le musée de Korat


พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา


4. Le musée du bois pétrifié


พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน


5. Le site des fossiles de Ban Khok Sung

แหล่งซากดึกดำบรรพ์โคกสูง


6. Le sanctuaire de Phanom Wan


ปราสาทหินพนมวัน


7. Agriculture frontalière de la ville éco-communautaire de Phon Sung

โพนสูงนิเวศ เกษตรกรขอบเมือง


8. Produits communautaires du géoparc de Khorat du district de Mueang Nakhon Ratchasima

ผลิตภัณฑ์ชุมชน Khorat Geopark อำเภอเมืองนครราชสีมา

9. L’utilisation de la langueภาษาที่ใช้


Exercices


แบบฝึกหัด

Objectifs de l'unité   วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

เมื่อจบบทเรียน นักเรียนสามารถ :
           1. ใช้คำศัพท์และโครงสร้างเพื่อนำเสนอข้อมูลเฉพาะของแหล่งท่องเที่ยวจีโอพาร์คในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
           2. นำเสนอประวัติศาสตร์และความสำคัญของแหล่องท่องเที่ยวจีพาร์คในลักษณะบรรยายปากเปล่าและผ่านการเขียน

#


Évaluation
วิธีประเมินผล

1. ตรวจสอบความเข้าในการใช้คำศัพท์ โครงสร้างทางไวยากรณ์ ข้อมูลหลักและสำนวนที่มีประโยชน์เพื่อนำเสนอ เที่ยวแหล่งท่องเที่ยวจีโอพาร์คในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
           2. ตรวจสอบความสามารถในการบรรยายให้ข้อมูลเฉพาะของเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวจีโอพาร์ค รวมทั้งความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของแหล่ง ปรากฏการณ์หรือกิจกรรมต่างๆ ในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
           3. ตรวจสอบการทำงานของนักเรียนจากการทำแบบฝึกหัด

Contact us