Français POUR LE GÉOTOURISME au Géoparc de Khorat


Unité 1
Géotourisme et attractions du géoparc de Nakhon Ratchasima
การท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานธรณีในจังหวัดนครราชสีมา

           Cette unité commence par un aperçu du géotourisme et des géoparcs en Thaïlande. L'accent est mis sur le géoparc de Khorat comme étant l’attraction géotouristique majeure. Plus important encore, le site va devenir géoparc mondial et sera généralement reconnu « triple couronne de l'UNESCO ». Ce sera 1 des 3 sites dans le monde après la Corée du Sud et la Chine. À partir de cette importance mondiale, les informations sur le géoparc de Khorat et son identité telles que : le monde de paléontologie / la ville des fossiles, les bois pétrifiés et les routes du géotourisme sont couverts dans cette unité. Les produits et les hébergements de la communauté du géoparc de Khorat sont aussi inclus. L'utilisation de la langue est également exposée. Elle comprend des termes techniques importants utilisés dans le domaine du géotourisme avec des informations clés, des phrases et des structures utiles pour présenter les géo-attractions.

           บทที่ 1 เริ่มต้นด้วยการนำเสนอข้อมูลภาพรวมของการท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์และอุทยานธรณีในประเทศไทย โดยเน้นที่โคราชจีโอพาร์คซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญ สิ่งสำคัญที่สุดคืออุทยานธรณีโคราชกำลังดำเนินการก้าวไปสู่อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก และเมื่อถึงตอนนั้นก็จะได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็น UNESCO Triple Crown ซึ่งเป็น 1 ใน 3 แห่งในโลก ถัดจากสาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐประชาชนจีน จากความสำคัญระดับโลกของอุทยานธรณีโคราช เนื้อหาในบทนี้จึงกล่าวถึงอัตลักษณ์ของอุทยานธรณีโคราชว่าเป็นมหานครแห่งบรรพชีวินของโลก เป็นแหล่งไม้กลายเป็นหิน และเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์รวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนและที่พักในเขตพื้นที่จีโอพาร์ค (Khorat Geopark) การใช้ภาษาอันประกอบด้วยคำศัพท์ทางเทคนิคที่สำคัญที่ใช้ในการท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ ข้อมูลที่สำคัญและสำนวนที่มีประโยชน์ รวมถึงโครงสร้างสำหรับการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวทางภูมิศาสตร์

Cours

Jane

1. Géotourisme et Géoparcs en Thaïlande

การท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์และอุทยานธรณีประเทศไทย

Mike

2. Géoparc de Khorat et caractéristiques géologiques

อุทยานธรณีโคราชและลักษณะทางธรณีวิทยา


John

3. Khorat : monde de paléontologie / ville des fossiles

โคราช: มหานครแห่งบรรพชีวินหรือเมืองแห่งฟอสซิล

John

4. Itinéraires géotouristiques dans le géoparc de Khorat

เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ในพื้นที่อุทยานธรณีโคราช

John

5. L’utilisation de la langue


ภาษาที่ใช้


John

Exercices


แบบฝึกหัด

Objectifs de l'unité   วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

เมื่อจบบทเรียน นักเรียนสามารถ
           1. กล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องร้อยละ 70 จากแบบฝึกหัดที่ 1
           2. ใช้คำศัพท์และโครงสร้างเพื่อนำเสนอข้อมูลเฉพาะของอุทยานธรณีโคราชเกี่ยวกับการเกิดเควสตาโคราช และในฐานะมหานครแห่งบรรพชีวินได้อย่างถูกต้องร้อยละ 70 จากแบบฝึกหัดที่ 4 และจากการทำงานกลุ่ม
           3. นำเสนอข้อมูลพื้นฐานและความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ในพื้นที่อุทยานธรณีโคราชในลักษณะบรรยายปากเปล่าและผ่านการเขียนได้อย่างถูกต้องร้อยละ 70 จากแบบฝึกหัดที่ 2 และ 3

#


évaluation
วิธีประเมินผล

           1. ตรวจสอบความเข้าใจในการใช้คำศัพท์ โครงสร้างทางไวยากรณ์ ข้อมูลหลักและสำนวนที่มีประโยชน์เพื่อนำเสนอข้อมูลพื้นฐานของอุทยานธรณีในประเทศไทยและอุทยานธรณีโคราช
           2. ตรวจสอบความสามารถในการบรรยายให้ข้อมูลเฉพาะของเส้นทางเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีโคราช
           3. ตรวจสอบการทำงานของนักเรียนจากการทำแบบฝึกหัด

Contact us