Français POUR LE GÉOTOURISME au Géoparc de KhoratLes choses à faire et à ne pas faire aux attractions naturelles du géoparc de Khorat
สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเขตโคราชจีโอพาร์ค

           Lorsque les touristes viennent visiter des attractions naturelles telles que des parcs nationaux ou départements des parcs nationaux, il est essentiel de connaître les choses à faire et à ne pas faire pour la conservation de la faune, des plantes et des cascades dans ces endroits. Cela est surtout très important pour les attractions naturelles du géoparc de Khorat.
           เมื่อนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และน้ำตกในอุทยานแห่งชาติ จึงควรต้องทราบถึงสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในสถานที่เหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเขตโคราชจีโอพาร์ค ดังนี้


Image 5.6. Les choses à savoir avant de visiter le parc national. ภาพที่ 5.6 ข้อควรรู้ก่อนเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
Source : travelblog.expedia. En ligne. 2018 ที่มา : travelblog.expedia. ออนไลน์. 2561

Les choses à faire สิ่งที่ควรทำ
           1. Les touristes doivent suivre strictement les consignes et les règlements.
           นักท่องเที่ยวควรปฏิบัติตนตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
           2. Il faut le maintenir propre.
           ควรรักษาความสะอาด
           3. Il faut jeter les ordures dans le conteneur fourni.
           ควรทิ้งขยะลงในภาชนะที่จัดเตรียมไว้
           4. Il faut respecter les droits des autres personnes et utiliser la zone naturelle ensemble.
           ควรเคารพสิทธิ์ผู้อื่นในการเข้าไปใช้พื้นที่ธรรมชาติร่วมกัน
           5. Il faut prendre soin de l'état naturel pour maintenir sa beauté naturelle autant que possible.
           ควรดูแลรักษาสภาพธรรมชาติให้คงความงดงามตามธรรมชาติมากที่สุด
           6. L'étude de la nature en randonnée nécessite de suivre le chemin spécifié. Il ne faut pas marcher en dehors de l'itinéraire permanent car on risque de marcher sur des plantes ou de petits animaux.
           การเดินป่าศึกษาธรรมชาติควรเดินตามเส้นทางที่กำหนดไว้ ไม่ควรเดินออกนอกเส้นทางเดินถาวร ซึ่งอาจจะไปเหยียบย่ำพืชพรรณหรือสัตว์เล็ก ๆ ได้
          


Image 5.6. Les choses à ne pas faire aux attractions naturelles. ภาพที่ 5.6 สิ่งที่ไม่ควรทำในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
Source : thainationalparks. En ligne. 2020 ที่มา : thainationalparks. ออนไลน์. 2563
Les choses à ne pas faire สิ่งที่ไม่ควรทำ
           1. Les visiteurs ne doivent pas escalader des rochers qui sont des falaises abruptes.
           นักท่องเที่ยวไม่ควรปีนป่ายโขดหินที่เป็นหน้าผาชัน
           2. Ne pas ramasser et retirer de roches, minéraux, fossiles, plantes des attractions naturelles.
           ไม่ควรเก็บหรือนำก้อนหิน แร่ ฟอสซิล พืชพรรณ ออกจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
           3. Il ne faut pas faire de choses qui pourraient nuire à l'état des roches, des parois de la grotte, des plantes et de la faune.
           ไม่ควรกระทำการที่จะเป็นอันตรายต่อสภาพของก้อนหิน ผนังถ้ำ พืชพรรณ และสัตว์ป่า
           4. Il ne faut pas emmener des animaux domestiques aux attractions naturelles, car ils pourraient propager des maladies dans la nature ou, au contraire, ils pourraient être infectés par des maladies provenant de la faune.
           ไม่ควรนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพราะอาจจะเป็นการนำโรคเข้าไปแพร่ในธรรมชาติหรือในทางตรงกันข้ามก็อาจจะรับโรคติดต่อจากสัตว์ป่าออกมา
           5. Ne pas allumer de feu dans le parc national parce que l’allumage nécessite de brûler du bois dans la nature et cela provoque de la pollution.
           ไม่ควรก่อไฟในอุทยานฯ เพราะการก่อไฟจำเป็นจะต้องใช้ฟืนในธรรมชาติและก่อให้เกิดมลพิษ
           6. Il ne faut pas apporter d’objets qui impliqueront des déchets dans le parc, comme des sacs en plastique, des boîtes de mousse, des bouteilles, des canettes. Si vous en emportez, veuillez les ramasser autant que possible.
           ไม่ควรนำสิ่งที่จะก่อให้เกิดขยะเข้าไปในอุทยานฯ เช่น ถุงพลาสติก กล่องโฟม ขวด กระป๋อง หากนำเข้าไปกรุณาเก็บคืนออกมาให้มากที่สุด
           7. Prière de ne pas apporter d'alcool à boire dans le parc national parce que c'est un risque de polémique.
           ไม่ควรนำสุราและของมึนเมาไปดื่มในอุทยานฯ เพราะถือเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาทะเลาะวิวาทได้
           8. Ne pas boire d'alcool près des cascades car cela provoque l'ivresse et il y a un risque de se noyer ou de tomber de la falaise.
           ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ในการเที่ยวน้ำตก เพราะนอกจากจะทำให้เกิดการมึนเมาแล้ว ยังเสี่ยงต่อการจมน้ำหรือพลัดตกจากผาน้ำตกอีกด้วย
           9. Il n’est pas permis d’écrire, placarder ou faire n'importe quel symbolisme pour détruire la nature.
           ห้ามขีดเขียน ปิดประกาศ หรือทำสัญลักษณ์ใด ๆ ที่เป็นการทำลายธรรมชาติ
           10. Il est interdit de faire du bruit car cela dérange les autres ou nuit au bien-être de la faune. (Travel MThai. En ligne. 2018) (travelblog.expedia. En ligne. 2018)
           ห้ามส่งเสียงดัง อันจะเป็นการรบกวนผู้อื่นหรือรบกวนความเป็นอยู่ของสัตว์ป่า (Travel MThai. ออนไลน์. 2561) (travelblog.expedia.ออนไลน์. 2561)