Français POUR LE GÉOTOURISME au Géoparc de KhoratLes choses à faire et à ne pas faire aux attractions religieuses et historiques du géoparc de Khorat
สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและประวัติศาสตร์ในเขตโคราชจีโอพาร์ค

           Il y a de nombreux sites religieux et historiques importants en Thaïlande, notamment des temples, des églises, des viharns, des monuments et des sites archéologiques. Par conséquent, lorsque les touristes thaïs et étrangers visitent ces endroits, il leur faut connaître les choses à faire et à ne pas faire, surtout aux attractions religieuses et historiques du géoparc de Khorat.
           ในประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากมายหลายแห่ง ได้แก่ วัด โบสถ์ วิหาร อนุสาวรีย์ และโบราณสถานต่าง ๆ ดังนั้น เมื่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวชมสถานที่เหล่านี้ จึงควรต้องทราบถึงสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและประวัติศาสตร์ในเขตโคราชจีโอพาร์ค ดังนี้


Image 5.4. Un site archéologique. ภาพที่ 5.4 โบราณสถาน
Source : travel.mthai. En ligne. 2018. ที่มา : travel.mthai. ออนไลน์. 2561

Les choses à faire สิ่งที่ควรทำ
           1. Les visiteurs doivent s'habiller modestement.
           ผู้เยี่ยมชมควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
           2. Il faut toujours porter une chemise à manches.
           ควรสวมเสื้อที่มีแขนเสื้อเสมอ
           3. Il faut vénérer toutes les statues du Bouddha.
           ควรเคารพพระพุทธรูปทุกองค์
           4. Il faut suivre strictement les consignes, les règlements et les panneaux de précautions.
           ควรปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และป้ายประกาศข้อควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
           5. Il faut le maintenir propre.
           ควรรักษาความสะอาด
           6. Il faut jeter les ordures dans le conteneur fourni.
           ควรทิ้งขยะลงในภาชนะที่จัดเตรียมไว้
           7. Il est recommandé de faire un petit don lors de la visite du temple.
           ควรบริจาคเงินเล็กน้อยเมื่อไปเที่ยวชมวัด
          


Image 5.5. Les choses à faire et à ne pas faire. ภาพที่ 5.5 สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในวัด
Source : tripsavvy. En ligne. 2020. ที่มา : tripsavvy. ออนไลน์. 2563
Les choses à ne pas faire สิ่งที่ไม่ควรทำ
           1. Ne pas manquer de respect pour le bouddhisme.
           ไม่ควรแสดงความไม่เคารพต่อพระพุทธศาสนา
           2. Interdiction d’être habillé court ou avec une chemise à épaules dénudées en entrant dans des bâtiments religieux ou des sites importants.
           ไม่ควรนุ่งสั้น หรือชุดเปิดไหล่ เมื่อเข้าไปในศาสนสถานหรือสถานที่สำคัญ
           3. Les touristes peuvent porter des chaussures lorsqu'ils se promènent autour du temple. Cependant, ils ne doivent pas porter de chaussures dans le sanctuaire principal où la statue principale du Bouddha est située.
           นักท่องเที่ยวสามารถสวมรองเท้าได้เมื่อเดินไปรอบ ๆ บริเวณวัด แต่ห้ามใส่รองเท้าเข้าไปในอุโบสถซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระประธาน
           4. Toutes les statues du Bouddha sont considérées comme des objets sacrés. Défense de monter pour prendre des photos ou faire des choses qui pourraient manquer de respect.
           พระพุทธรูปทุกองค์ถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคล ห้ามปีนขึ้นไปถ่ายรูปหรือทำสิ่งที่อาจแสดงถึงการขาดความเคารพ
           5. Il ne faut pas pointer les pieds vers les statues du Bouddha ou les bonzes.
           ไม่ควรชี้เท้าไปยังพระพุทธรูปหรือพระสงฆ์
           6. Il n’est pas permis de déplacer d'objets dans les sites religieux et historiques.
           ไม่ควรเคลื่อนย้ายวัตถุในแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและประวัติศาสตร์
           7. Il est défendu d’écrire de textes ou dessiner des images sur les sites archéologiques et les antiquités.
           ไม่ขีดเขียน ซึ่งข้อความ ภาพ หรือรูป ลงบนโบราณสถาน โบราณวัตถุ
           8. Ne rien faire qui pourrait causer des dommages, rendre sale ou provoquer le désordre des sites historiques.
           ไม่กระทำการอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความชำรุดเสียหาย หรือก่อให้เกิดความสกปรกและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแก่สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
           9. Il ne faut pas agir de manière offensante ou préjudiciable aux bonnes mœurs, ou insulter la religion et la culture, ou causer une nuisance aux autres visiteurs. Par exemple, escalader le site archéologique pour prendre des photos dans une posture inappropriée et ne pas respecter des choses saintes, ou s’étreindre et s’embrasser avec un amoureux ou une amoureuse.
           ไม่ควรกระทำการอันเป็นที่น่ารังเกียจหรือเป็นที่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี หรือลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาและวัฒนธรรม หรือก่อความรำคาญแก่ผู้เยี่ยมชมอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น การปีนป่ายโบราณสถานโพสท่าถ่ายรูปด้วยท่าทางที่ไม่เหมาะสม และไม่ให้ความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือการกอดจูบกับคนรัก
           10. Il est interdit de boire des boissons alcoolisées dans les sites religieux et historiques.
           ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและประวัติศาสตร์
           11. Il est défendu de fumer.
           ห้ามสูบบุหรี่
           12. Défense de grimper et piétiner sur des sites archéologiques ou des antiquités parce qu'ils peuvent être endommagés. Les sites archéologiques sont très anciens et les antiquités peuvent se casser ou s'effondrer facilement.
           ห้ามปีนป่ายหรือเหยียบย่ำขึ้นไปบนโบราณสถานหรือโบราณวัตถุ เพราะอาจชำรุดเสียหายได้ เนื่องจากโบราณสถานและโบราณวัตถุมีอายุมาก อาจแตกหักหรือพังทลายได้ง่าย
           13. Il est strictement interdit de prendre ou de voler des antiquités et des morceaux de site archéologique comme souvenirs.
           ห้ามหยิบฉวยหรือขโมยโบราณวัตถุและชิ้นส่วนของโบราณสถาน กลับไปเป็นของที่ระลึกโดยเด็ดขาด
           14. Il ne faut pas faire de grand bruit, déranger les autres touristes qui veulent découvrir l'ambiance du passé et la véritable histoire. (Evans et Evans. 2003 : 23) (m-culture. En ligne. 2016) (travel.mthai. En ligne. 2018)
           ไม่ควรส่งเสียงดังรบกวนนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ ที่ต้องการมาสัมผัสกับกลิ่นอายของอดีตและเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง (Evans and Evans. 2003 : 23) (m-culture. ออนไลน์. 2559) (travel.mthai.ออนไลน์. 2561)