旅游汉语 呵叻地质公园与泰国文化相关的外国人行为规范
สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างชาติ

           本章节介绍了与泰国文化相关的外国人行为规范,涉及国家、宗教、国王和泰国社会文化习俗。
           ในหัวข้อนี้ประกอบด้วยสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างชาติ อันได้แก่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมไทย

2. 泰国社会文化习俗
   ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมไทย

           泰国社会文化习俗是指社会长期保留下来的宝贵的文化习俗,一般包括传统美德、思想、信仰等。例如举止得体的泰式礼仪,不同的习俗文化,都是泰国重要的特色。与泰国社会文化习俗相关的外国人行为规范如下:
           หมายถึง สิ่งที่คนในสังคมยึดถือปฏิบัติสืบต่อ ๆ กันมานาน มีคุณค่าทางชีวิต มักแฝงไปด้วยศีลธรรมจรรยา ความคิด ความเชื่อ เช่น การมีมารยาทไทย การปฏิบัติตนอย่างถูกกาลเทศะ รวมถึงการมีประเพณีต่าง ๆ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทย (civicduty. ออนไลน์. 2558) ชาวต่างชาติควรทราบถึงสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมไทย ดังนี้

应该做的:สิ่งที่ควรทำ
           1外国人应学习泰国人礼貌的问候方式。泰国人见面问候或致谢时行合十礼,即双手合十于胸前,低首躬身以行礼。 2泰国人打招呼时行合十礼,并互相问候:萨瓦迪卡,即你好。
           3泰国人习惯面带微笑以示对他人友好,即使彼此素不相识。
           4当别人对你行合十礼时,你也应该对他行合十礼,这是泰语说的 “还礼”。
           5外国人应学习一点泰语,例如:萨瓦迪(你好)、考巴坤(谢谢),以便与泰国人交流。
           6应对泰国人友好,多了解泰国人。
           7当接到别人的邀请或准备去拜访他人时,应该备带一些小礼物以表心意。
           8当进入寺庙、他人家中或某些商铺时,需要脱鞋、摘帽。
           9见到僧人时应摘下帽子,低首躬身示敬。
           10拍照时如欲拍取他人,应先征求别人的同意。
           11应小声说话,即使在户外。
           12召唤他人过来时,应将手向下摆,如果手向上摆则意为邀约性服务。

           1. ชาวต่างชาติควรเรียนรู้การแสดงความเคารพต่อคนไทย คือ การเรียนรู้ท่าทางเพื่อแสดงการทักทายและขอบคุณ ท่าทางนี้เรียกว่า "ไหว้" โดยเอามือประสานกันด้านหน้าของหน้าอกและก้มศีรษะเล็กน้อย ตามภาพที่ 5.2 การไหว้


图5.2行合十礼 ภาพที่ 5.2 การไหว้
来源mokkalana。网站,2563:ที่มา : mokkalana. ออนไลน์. 2563

           2. คนไทยทักทายและแสดงความเคารพด้วยการไหว้ พร้อมกล่าวคำว่า "สวัสดี”
           3. คนไทยมักส่งรอยยิ้มให้กันและกันแสดงถึงความเป็นมิตรไมตรีแม้จะไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
           4. หากมีใครมาไหว้คุณก่อน คุณควรจะไหว้ผู้นั้นคืน หรือภาษาไทยเรียกว่า “การรับไหว้”
           5. ชาวต่างชาติควรพยายามเรียนรู้ภาษาไทยสักเล็กน้อย เช่น คำว่าสวัสดีและขอบคุณเพื่อพูดคุยกับคนไทยv 6. ควรเป็นมิตรและทำความรู้จักคนไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
           7. เมื่อได้รับเชิญหรือไปเยี่ยมเยียนผู้ใด ควรจะมีของฝากไปมอบให้เพื่อแสดงน้ำใจไมตรี
           8. ควรถอดหมวกและรองเท้าเมื่อเข้าบ้านคนอื่น วัด และร้านค้าบางแห่ง
           9. ควรถอดหมวกและโค้งเล็กน้อยให้กับพระสงฆ์
           10. ควรขออนุญาติก่อนถ่ายรูปบุคคล
           11. ควรพูดด้วยเสียงเบา แม้ว่าคุณจะอยู่ข้างนอกก็ตาม
           12. เรียกคนให้มาหาคุณด้วยการกวักมือลง การกวักมือขึ้นถูกมองว่าเป็นการเชื้อเชิญทางเพศ


不应做的: สิ่งที่ไม่ควรทำ
           1在公共场公共场所不应大声喧哗,发脾气,干扰他人,因为此类举动不礼貌。
           2泰国人认为头部很尊贵,他人不可触摸。如果不小心碰到他人头部,应立即道歉。
           3不该抓他人的头,或越过别人头部递东西,因为不礼貌。
           4递东西时不该扔给别人。
           5就座时不应把脚放在桌椅上,也不应用脚指任何东西。
           6 在公共场所或宗教场地不应有拥抱、亲吻等亲密行为。
           7与泰国人见面打招呼时,尤其是对女性,不应采用拥抱、亲吻的方式。
           8在公共场所或大众面前不应让他人感觉尴尬、丢面子。
           9吃饭时不应说话或大声咀嚼。
           10在出席庆典活动时,如婚礼、生日宴会,不应穿黑色衣服。
           11为了发扬良好的传统,参加宋干节或其它泰国传统节日组织的活动时应动机纯洁,不应心怀恶意。例如泼水活动中应使用干净的水,合适的容器,不应向无意参加泼水活动的人泼水。(m-culture. 网站. 2014) (thailandclimbing。网站,2014)

           1. ไม่ควรขึ้นเสียง โกรธ หรือก้าวร้าว ในที่สาธารณะเพราะถือเป็นการเสียมารยาทในวัฒนธรรมไทย 2. คนไทยถือว่าศีรษะเป็นของสูงจึงไม่ควรแตะต้องศีรษะของผู้ใด หากบังเอิญพลาดไปแตะศีรษะของผู้ใด ควรกล่าวคำขอโทษโดยเร็ว
           3. ไม่ควรจับหรือส่งสิ่งของข้ามศีรษะ ซึ่งถือว่าไม่สุภาพ
           4. ไม่ควรโยนสิ่งของให้กับผู้อื่น
           5. คนไทยถือว่าเท้าเป็นของต่ำจึงไม่ควรยกเท้าพาดบนโต๊ะ เก้าอี้ หรือใช้เท้าชี้คนหรือสิ่งของใด ๆ
           6. ไม่ควรแสดงความรักด้วยการกอดจูบในที่สาธารณะ หรือเขตศาสนสถาน
           7. ไม่ควรทักทายคนไทย โดยเฉพาะสุภาพสตรี ด้วยการโอบกอด หรือจูบ
           8. ไม่ควรกระทำการใด ๆ ให้ผู้อื่นรู้สึกอับอาย เสียหน้าในที่สาธารณะ หรือต่อหน้าสาธารณชน
           9. ไม่ควรพูดคุยหรือเคี้ยวอาหารเสียงดังในขณะรับประทานอาหาร
           10. ไม่ควรแต่งกายด้วยชุดสีดำในงานพิธีมงคล ต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน วันเกิด เป็นต้น
           11. การละเล่นในเทศกาลสงกรานต์หรือเทศกาลประเพณีต่าง ๆ ของไทยควรกระทำเพื่อสืบทอดธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีงามและแสดงออกถึงความปรารถนาดีและเจตนาบริสุทธิ์ เช่น ควรใช้น้ำสะอาด และภาชนะบรรจุที่เหมาะสมในประเพณีสงกรานต์ และไม่ควรเล่นน้ำสงกรานต์กับผู้ที่แสดงให้เห็นว่าไม่มีความประสงค์จะเล่น เป็นต้น (m-culture. ออนไลน์. 2557) (thailandclimbing. ออนไลน์. มปป.)


图5.3 把脚放在桌子上 ภาพที่ 5.3 วางเท้าบนโต๊ะ
来源:campus-star。网站, 2020 ที่มา : campus-star. ออนไลน์. 2563