ENGLISH FOR GEOTOURISM at Khorat GeoparkGeopark Learning Center, Thachangratbamroong School
ศูนย์การเรียนรู้จีโอพาร์ค โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง

           The most important fossil site from the Mun River is at Chaloem Phra Kiat District. This city is the site where the confluence of the Lam Takhong River meets with the Mun River. For this reason, the most diverse genera of ancient elephants were found in this area with 10 genera from the total of 55 (18 percent of the world genera), dated 16-0.01 not sure what this date is million year. These ancient elephants are Gomphotherium, Prodeinotherium, Protanancus, Tetralophodon, Stegolophodon, Zygolophodon, Deinotherium, Sinomastodon, Stegodon and Elephas. All details of these ancient elephants and the geography in this area are exhibited at the Thachangratbamroong School, the first Geopark Learning Center in Nakhon Ratchasima.

           แหล่งฟอสซิลช้างลุ่มน้ำมูลที่สำคัญที่สุดคือแหล่งในอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา ในพื้นที่ราบลุ่มบริเวณจุดบรรจบของลำตะคองกับแม่น้ำมูลที่เป็นสายหลักของภาคอีสาน โดยพบฟอสซิลช้างดึกดำบรรพ์หลากหลายสายพันธุ์ที่สุดในโลกที่มีอายุอยู่ในช่วง 16 - 0.01 ล้านปีก่อน คือพบถึง 10 สกุล จาก 55 สกุลที่พบทั่วโลก (ร้อยละ 18) ได้แก่ ช้างสี่งา กอมโฟธีเรียม (Gomphotherium) ช้างงาจอบเล็กโปรไดโนธีเรียม (Prodeinotherium) ช้างงาเสียม โปรตานันคัส (Protanancus) เตตระโลโฟดอน (Tetralophodon) สเตโกโลโฟดอน (Stegolophodon) ไซโกโลโฟดอน (Zygolophodon) ช้างงาจอบใหญ่ไดโนธีเรียม (Deinotherium) ช้างสองงาไซโนมาสโตดอน (Sinomastodon) สเตโกดอน (Stegodon) และเอลิฟาส (Elephas) ดึกดำบรรพ์ รายละเอียดของช้างดังกล่าวรวมทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของพื้นที่มีการจัดแสดงเป็นนิทรรศการต่างๆในศูนย์การเรียนรู้จีโอพาร์คของนักเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงเรียนจีโอพาร์คต้นแบบของจังหวัดนครราชสีมาแห่งแรก (อุทธยานธรณีโคราช ออนไลน์ ปี 2563) รูปที่ 4.7 ช้างสี่งา


ภาพที่ 4.7 ช้างสี่งา
ที่มา: อุทยานธรณีโคราช ออนไลน์ ปี 2563

           The “Phar Put” Sandpit contained ancient elephant and animal fossils namely, rhino, hippopotamus, Aceratherium porpani, Hipparian horse, short-necked giraffe, Orangutan, Antilope , chalicothere, , Mericopotamas, ancient buffalo, saber-toothed cat, hyenas, and giant turtle. This includes petrified woods and different types of rocks. This sandpit is 1 of 12 sandpits found at Chaloem Phra Kiat. At this sandpit, we can learn about different types of sediments and rock layers, petrified wood and animal fossils. The sandpit covers the area around 13.5 acres from the total of 94.5 acres with the depth of 15 meters. The fossils were donated by the owners of sand excavation businesses, or by temples, or other private individuals who possessed the specimens before construction of the museum in 2017. These fossils are both petrified wood, fruit and wood fossils, Stegolophodon, Stegodon, Sinomastodon, rhino, hippopotamus, Bovidae, Cervidae, turtle and alligator.
           บ่อทรายพระพุทธ คือแหล่งที่พบซากของช้างโบราณและสัตว์ร่วมยุคอื่น ๆ เช่น แรด ฮิปโป ยีราฟคอสั้น ม้าสามนิ้วฮิปปาเรียน อุรังอุตัง กวางแอนติโลป ชาลิโคแธร์ หมูใหญ่ เมอริโคโป เตมัส ควายโบราณ เสือเขี้ยวดาบ ไฮยีนา ตะโขง เต่ายักษ์รวมทั้งไม้กลายเป็นหินและถ่านหินต่าง ๆ มีการสะสมทับถมของตะกอนดินเหนียว ทรายแป้ง ทราย และกรวดขนาดต่าง ๆ มากมาย ในส่วนของบ่อทรายพระพุทธ ซึ่งเป็น1ใน 12 บ่อทรายของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ สันนิษฐานได้ว่าบริเวณนี้เป็นที่ราบน้ำท่วมถึงที่มีการไหลเปลี่ยนทิศทางโค้งตวัดและได้ทิ้งตะกอนนี้ทับถมกันไว้เป็นเวลานาน มาที่บ่อทรายเราจะได้เรียนรู้ลำดับชั้นของตะกอน ร่องรอยไม้กลายเป็นหิน และอาจพบฟอสซิลของสัตว์อื่น ๆได้ บ่อทรายมีเนื้อที่ 34 ไร่ พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 239 ไร่ ลึกไม่ต่ำกว่า 15 เมตร ตั้งอยู่ในเขตบ้านพระพุทธ ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา เจ้าของบ่อทราย คือ นายศิรชัย ปราชญ์ศรีภูมิ ทำธุรกิจดูดทราย ต่อจากเจ้าของธุรกิจเดิม ตั้งแต่ปลายปี 2560 เพื่อจำหน่ายทรายเป็นวัสดุก่อสร้าง นอกจากทรายซึ่งเป็นวัสดุส่วนใหญ่แล้ว ภายในบ่อยังพบฟอสซิลไม้ ผลไม้ ไม้กลายเป็นหิน ช้างสเตโกโลโฟดอน ช้างสเตโกดอน ช้างไซโนมาสโตดอน แรด ฮิปโปโปเตมัส สัตว์วงศ์วัว วงศ์กวาง เต่า จระเข้ (โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ออนไลน์ ปี 2563) รูปที่ 4.8 บ่อทราย


ภาพที่ 4.8 บ่อทราย
ที่มา: โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ออนไลน์ ปี 2563