ENGLISH FOR GEOTOURISM at Khorat GeoparkGeotourism Routes in Khorat Geopark
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ในพื้นที่อุทยานธรณีโคราช

           Geotourism in Khorat Geopark features significant and distinctive geographical characters, resulting in two main routes. It can also be classified by types and direction into 7 selective routes. The picture below illustrates Geotourism Map of Khorat Geopark.
           การท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ในพื้นที่โคราชจีโอพาร์ค มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญและโดดเด่น ส่งผลให้เกิดเส้นทางหลัก 2 เส้นทาง หรือจำแนกตามประเภทและทิศทางได้เป็น 7 เส้นทาง ภาพต่อไปนี้แสดงถึงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ในพื้นที่โคราชจีโอพาร์ค

#
Picture 1.5: Geotourism map of Khorat Geopark
Source: Khorat Geopark Office. 2020b
           Khorat Geopark has 2 main routes representing distinctive nature and history: Four-Tusker Route and Cuesta Route.
           โคราชจีโอพาร์คมีเส้นทางการท่องเที่ยวหลัก 2 เส้นทาง โดยนำเสนอธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่โดดเด่น ได้แก่ เส้นทางช้าง 4 งา และเส้นทางเขาเควสตา

           The Four-Tusker Route covers attractions related to ancient elephant fossils starting from Khorat Fossil Museum or Petrified Wood Museum, Chalerm Phra Kiat Fossil Excavation Site, King Rama VI Petrified Wood Memorial Park and Boat Trip along the Moon River, Ancient Elephant Museum Project, Ancient Boat, Chalerm Phra Kiat Banyan Tree and Lan Sai Market and Geopark Learning Center, Thachangratbamroong School. Picture 1.6 illustrates Four-Tusker Route.
           เส้นทางช้าง 4 งา ประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับฟอสซิลช้างโบราณ โดยสามารถเริ่มเดินทางจาก พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน แหล่งซากดึกดำบรรพ์เฉลิมพระเกียรติ อนุสรณ์สถานไม้กลายเป็นหิน ร.6 และล่องเรือแพแลลำมูล โครงการพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ เรือโบราณ ไทรงามเฉลิมพระเกียรติและตลาดลานไทร ศูนย์เรียนรู้จีโอพาร์ค ร.ร. ท่าช้างราษฎร์บำรุง รูปที่ 1.6 แสดงเส้นทางช้างสี่งา

#
Picture 1.6: Four-Tusker Route
Source: Khorat Geopark Office. 2020b
           The Cuesta route relates to attractions from Cuesta, sandstone and Lam Takhong River flowing through Cuesta and sandstone. There are 22 attractions. Visitors have options to start the route from the downtown Mueang District (number 22) and reach Sung Noen District (number 1). Cuesta route includes wide range of attractions with history and distinctive feature in their cuesta components. The main attractions in this route are Wat Pa Phu Pha Sung (number 1), Dong Ma Fai Coffee Community Enterprise (number 2), Yai Thiang Geoviewpoint (number 5), Yai Thiang Escarpment (number 6), Khao Chan Ngam Cave and Prehistoric Paintings (number 7), Sikhio Sandstone Carving Historical Quarry (number 8) and Wang Nen Waterfall (number 10). Picture 1.7 illustrates Cuesta Route.
           เส้นทางเขาเควสตาเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสัมพันธ์กับเขาเควสตา หินทราย และลำตะคองที่ไหลผ่านเขาเควาสตาและหินทรายมา เส้นทางท่องเที่ยวนี้ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยว 22 แห่ง ผู้ชมสามารถเลือกเส้นทาง จากตัวเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมา (แหล่งท่องเที่ยวหมายเลข 22) และ มาจบการท่องเที่ยวที่อำเภอสูงเนิน (แหล่งท่องเที่ยวหมายเลข 1). เส้นทางเขาเควสตามีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายประกอบด้วยประวัติศาสตร์และลักษณะเขาเควสตาที่โดดเด่น สถานที่ท่องเที่ยวหลักคือ วัดป่าภูผาสูง (แหล่งท่องเที่ยวหมายเลข 1) วิสาหกิจชุมชนกาแฟดงมะไฟ (แหล่งท่องเที่ยวหมายเลข 2) จุดชมวิวเขายายเที่ยง (แหล่งท่องเที่ยวหมายเลข 5) ผายายเที่ยง (แหล่งท่องเที่ยวหมายเลข 6) ถ้ำเขาจันทน์งามและภาพเขียนสี (แหล่งท่องเที่ยวหมายเลข 7) แหล่งหินตัดสีคิ้ว (แหล่งท่องเที่ยวหมายเลข 8) และน้ำตกวังเณร (แหล่งท่องเที่ยวหมายเลข 10) รูปที่1.7 แสดงเส้นทางเขาเควสตา

#
Picture 1.7: Four-Tusker Route
Source: Khorat Geopark Office. 2020b
           Additional routes are presented in the following picture from route 2 to route 7. Both the Four-tusker Route and the Cuesta Route are presented in Picture1.8.
           The Khorat Khmer Civilization Route includes Chumphon Gate and Thao Suranaree Monument, Korat Museum, Pon Sung Eco-community, City Border Agriculture and Phanom Wan Stone Sanctuary.
           Khong Dee Khee Kta Wisdom Route has Nam Cha Market, the Learning Center of Phan Dung Saline Soil Salt and the Suan Thung Uncle Pee Resort.
           The Sri Janasa Dvaravati Civilization Route includes Sung Noen Railway Station Memorial, Mueang Khak Stone Sanctuary, Dvaravati Sandstone Reclining Buddha, Sema Historical City and Sung Noen Sanstone Historical Quarry.
           The Tai-Yaun and Khu Rak-Bu Kha Escarpment covers Ban Yaun Chaloemraja Cultural Center and Market, the Khu Rak and Bu Kha Escarpments.
           The Khoa Yai Thiang Cuesta Route covers Sikhio Sandstone Historical Quarry, Khao Chan Ngam Cave and Prehistoric Paintings, Khoa Yai Thiang Geoviewpoint and Yai Thiang Escarpment.
           The Pha Sung Cuesta Route includes Wang Nen Waterfall, Dong Ma Fai Coffee Community Enterprise and Wat Pa Phu Pha Sung.
           เส้นทางอื่นๆ มีปรากฏในรูปด้านล่างนี้ จากเส้นทางที่ 2 ถึงเส้นทางที่ 7 โดยรวมเส้นทางหลักทั้ง 2 เส้นทาง ในรูปที่ 1.8
           เส้นทางอารยธรรมขอมโคราช ประกอบด้วย กำแพงประตูชุมพลและอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา โพนสูงนิเวศเกษตรขอบเมือง และปราสาทหินพนมวัน
           เส้นทางภูมิปัญญาของดีขี้กะทา ประกอบด้วย ตลาดน้ำฉ่า ศูนย์เรียนรู้เกลือสินเธาว์พันดุง และสวนทุ่งลุงพี
           เส้นทางอารยธรรมทวารวดีศรีจนาคะ ประกอบด้วย อนุสรณ์สถานสถานีรถไฟสูงเนิน ปราสาทเมืองแขก พระนอนหินทรายทวารวดี แหล่งประวัติสาสตร์เมืองเสมา และแหล่งหินตัดสูงเนิน
           เส้นทางไท-ยวน และผาคู่รัก-บุคา ประกอบด้วย ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชและตลาดบ้านยวน ผาคู่รัก และผาบุคา
           เส้นทางเควสตาเขายายเที่ยง ประกอบด้วย แหล่งหินตัดคิ้ว ถ้าเขาจันทน์งามและภาพเขียนสี จุดชมวิวเขายายเที่ยงและผายายเที่ยง
           เส้นทางเควสตาภูผาสูง ประกอบด้วย น้ำตกวังเณร วิสาหกิจชุมชนกาแฟดงมะไฟและวัดป่าภูผาสูง

#
Picture 1.8: 7 Geotourism routes in Khorat Geopark
Source: Khorat Geopark Office. 2020bKhorat Geopark Community Products
   ผลิตภัณฑ์ชุมชน

           Khorat Geopark community makes products that are made and produced in an area of Khorat Geopark. These products are selected from their stories relating them to Khorat Geopark in terms of production places, for example soil from Cenozoic era from Lam Takhong River and community local wisdom products.
           The first product is Ngieng Nang Dham Textile Production, the craft of producing cloth is practiced in Sung Noen District by Thais whose ancestors migrated from Vientiane, Laos, 100 years ago. 2) Cenozoic Solar Dried Banana from Baan Phon Sung Mueang Nakhon Ratchasima District which is grown in the area of Lam Takhong River and the soil was in Cenozoic era. The solar dried banana is delicious and easy to consume in the form of banana as a stick. 3) The Sachet with Aromatic Herbs is from Baan Bu Kha Si Khio District and it is good for souvenirs that have great aromatic odor. 4) Bag from Pong Daeng Soil Geo Salt (Nam Cha Soil) is from Kham Thale So with the mixture of Geo salt, the distinctive geology and that makes the cloth more durable. 5) A Nutritious Peanut Bar with Sesame is from Chalerm Phra Kiat District with a-100-year-old recipe and awarded 4 stars by OTOP.
           ผลิตภัณฑ์ชุมชน Khorat Geopark เป็นผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนในเขตพื้นที่ Khorat Geoparkเป็นผู้ผลิต คัดสรรค์จากผลิตภัณฑ์ที่มีเรื่องราวและความเกี่ยวข้องกับ Khorat Geopark ทั้งหมดไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับดินที่เกิดในยุคเดียวกัน แหล่งที่ผลิตรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุม ซึ่งประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง เช่น 1) ผ้าเงี่ยงนางดำ จากอำเภอสูงเนิน เป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าพื้นเมืองอำเภอสูงเนิน ของชาวไทยที่มีบรรพบุรุษอพยพมาจากเมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว เมื่อกว่า 100 ปีก่อน 2) กล้วยตากซีโนโซอิกบ้านโพนสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งปลูกที่บ้านโพนสูงในพื้นที่ที่มีดินจากลำน้ำลำตะคองไหลมาเป็นดินในยุคซีโนโซอิก รสชาติอร่อย รับประทานง่าย ไม่เลอะมือ 3) ชะลอมหอมบ้านบุคา อำเภอสีคิ้ว เป็นชะลอมหอมขนาดเล็กบรรจุด้วยเครื่องหอม นิยมให้เป็นของฝาก 4) กระเป๋าผ้าย้อมสีธรรมชาติ(ดินน้ำฉ่า) อำเภอขามทะเลสอ มีส่วนผสมจากเกลือของอำเภอขามทะเลสอ ซึ่งมีความโดดเด่นทางธรณีวิทยา ทำให้สีติดทนมากขึ้น และ 5) ถั่วตัดงาขาว-งาดำ (สินค้า OTOP) สูตรโบราณมีมานานกว่า 100 ปีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง จากอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

Khorat Geopark Accommodations
   ที่พักเครือข่าย Khorat Geopark


           Accommodation in Khorat Geopark or Geopark House is to serve tourists and located in Khorat Geopark area. The accommodation supports and promotes Khorat Geopark activities. The accommodation includes Tub Kaew Palace, Rajabhat Nakhon Ratchasima University, Sima Thani Hotel, De V Loft Hotel at Mueang Nakhon Ratchasima District, Baan Suan Noi Resort (Homestay) in Si Khio (Sikhiu) District and Dong Ma Fai Homestay at Sung Noen District.
           ที่พักเครือข่าย Khorat Geopark หรือ Geopark House เป็นบ้านหรือที่พักอาศัยจัดไว้สำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ Khorat Geopark และสนับสนุนกิจกรรมหรือดำเนินการโดยความเชื่อมโยงกับ Khorat Geopark ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ "ทับแก้ว" มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โรงแรมสีมาธานี โรงแรม เดอ วี ลอฟท์ โฮเทล อำเภอเมืองนครราชสีมา บ้านสวนน้อย รีสอร์ท เป็นโฮมสเตย์อำเภอสีคิ้ว และ โฮมสเตย์บ้านดงมะไฟ อำเภอสูงเนิน

#
บ้านสวนน้อย รีสอร์ท
โฮมสเตย์อำเภอสีคิ้ว

#
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ "ทับแก้ว"
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา